Ukázky a popis tvorby projektu

V této části Vám popíšeme, jak probíhá spolupráce s námi a také se dozvíte, jak vypadá typový projekt zahrady. Tento typový projekt vychází ze skutečného projektu a je pouze zkrácen.

Styk se zákazníkem začíná konsultacemi. V nich si vyjasňujeme vzájemné požadavky na rozsah zpracovávané dokumentace i charakter vlastní úpravy zahrady. Zákazník předkládá požadavky, které má jeho zahrada v budoucnu plnit. Poté je zpracován první návrh zahrady, který je opět konsultován se zákazníkem. Následuje zapracování vzniklých připomínek do návrhu a takto vytvořený návrh je opět konsultován. Po vzniklé shodě je vypracována konečná podoba dokumentace k plné spokojenosti zákazníka.


Typový projekt zahrady

 1. TEXTOVÁ ČÁST - PRŮVODNÍ ZPRÁVA
  1. Koncepce navrhovaných zahradních úprav
  2. Návrh sadovnického řešení zahrady
  3. Stávající zachovávané a odstraňované dřeviny na zahradě - dendrologický průzkum
  4. Seznam navrhovaných kultivarů rostlin
  5. Orientační rozpočet navrhovaných úprav
  6. Přílohy:

 2. GRAFICKÁ ČÁST - NÁVRHY
  1. Perspektivní pohled na novou úpravu jižní části zahrady
  2. Perspektivní pohled na úpravu prostoru sezení s novou pergolou

 3. FOTODOKUMENTACE - STAV PŘED ZAHÁJENÍM REALIZAČNÍCH PRACÍ


 4. GRAFICKÁ PŘÍLOHA
  1. Projekt zahradních úprav - stávající stav, plán přesazení a odstranění dřevin v M 1:100
  2. Projekt zahradních úprav - návrh situace v M 1:100

Koncepce navrhovaných zahradních úprav

  Předložený projekt řeší úpravu zahrady u rodinného domu v Mostě. Zahrada je rohovou parcelou a svou východní stranou sousedí s komunikací . Na jihu zahrada navazuje na níže položenou řadu garáží. Dům je situován při západní straně pozemku. Hlavní vstup na pozemek je z východní strany.

  Od hlavního vstupu směrem ke garáži v suterénu domu je vedena nová souvisle dlážděná přístupová cesta. Na průčelí domu navazuje betonovými dlaždicemi dlážděná plocha terasy. Nad touto terasou je navrženo vybudování dřevěné trámové pergoly o lichoběžníkovém půdorysu.

  Fošny "stropu" pergoly tl. 5 cm budou neseny podélnými trámy umístěnými na pěti nosných trámcích o hraně 10 x 12 cm. Dva svislé nosné trámy, po obou stranách stojící u schodů vedoucích na zelinářskou zahrádku nad terasou, vytvoří iluzi brány na schodiště. Na východ od této "branky" bude pole vzniklé mazi dvěma sousedními svislými trámy vyplněno dřeněnou treláží (viz grafické přílohy), po které se budou pnout stávající růže a navrhované rdesno Aubertovo.

  Nosné svislé trámy budou uchyceny pomocí kovových patek s kotvou, zabetonovanou do betonových základů patek. Pergola bude mořena v tmavém odstínu dřeva dle přání investora.

  Celá zahrada bude nově vegetačně upravena pomocí nových výsadeb okrasných rostlin. Nově obnovena bude celá plocha trávníku.


Návrh sadovnického řešení zahrady

  Stávající porost zahrady je tvořen především vysokými smrky stříbrnými, ovocnany a polehavými jehličnatými i listnatými keři. Projekt navrhuje ponechat většinu stávajících dřevin, které se uplatní v nové úpravě zahrady. Pouze několik nevhodně umístěných dřevin je navrženo na pokácení.

  Celá zahrada bude nově okrasně upravena. Na dlážděné plochy budou navazovat okrasné výsadby zahradních rostlin. Rostliny budou tvořit spojité partie v budoucnu minimalizující nároky na údržbu. Po obvodu z východní a jižní strany bude zahrada nově lemována vetgetačním pásem. Za ním bude ponechán prostor pro volný pohyb psa po stezce s nášlapnou vrstvou z kůrového mulče na podkladní školkařské geotextilii.

  Nově vysazované rostlinné partie jsou okrasného charakteru. Vzhledem k světelným a prostorovým podmínkám zahrady jsou v místech, která to vyžadují, voleny polostinné kultivary pokryvných keřů a trvalek, v místech slunných potom kultivary světlomilných keřů, doplněných o rostliny s výrazným květem, případně barvou listu. Výsadby jsou voleny jako spojité pásy ohraničující prostor zahrady a poskytující příjemné prostředí uvnitř ní. Trávníkové plochy tvoří přirozené spojité prostory, z nichž bude možno pozorovat jednotlivá zákoutí výsadeb. Okrasné vegetační partie budou vertikálně členěny pomocí několika nově vysazovaných stromů s výrazným květem, habitem nebo barvou listu.

  Během roku se jednotlivé partie uvnitř vegetačního pásu budou střídat v květu, což zajistí zahradě celovegetační atraktivitu. V zimním období se potom uplatní především stálezelené křovinné výsadby, tvořící rámec osadbového plánu, společně s vysokými stříbrnými smrky.

 Veškeré výsadby budou zaborkovány kůrovým substrátem ve výšce vrstvy cca 5 - 8 cm jako ochrana proti zaplevelení a výparu. Navrženým vřesovištním rostlinám je nutno dodat v dostatečném množství rašelinu.

  Zahrada bude po nově provedené úpravě celoročně zajímavou, důraz je kladen na změny barev zahrady v jednotlivých ročních obdobích.


Stávající zachovávané a odstraňované dřeviny na zahradě

Označení v mapě Latinský název Český název Poznámka
Rostliny zachovávané
SMPicea pungenssmrk pichlavý stříbrnýzachovat - 5 ks + 2 ks mladé
MEPrunus armeniacameruňkazachovat - 3 ks
ŠVPrunus domesticaslivoň švestkazachovat - 1 ks
Prunus aviumtřešeňzachovat - 1 ks
RPRosa sp.popínavá růžezachovat - 3 ks
Rostliny ze zahrady odstraňované
ZLForsythia intermediazlatice prostředníodstranit - 1ks
JALJuniperus x media "Old Gold"jalovec čínský zlatýodstranit - 1 ks
ŠESyringa vulgarisšeřík obecnýodstranit - 1 ks
JAL - PSJuniperus x media "Pfitzeriana"jalovec čínskýodstranit - 1 ks
Rostliny přesazované
KLPinus mugoborovice klečpřesadit v rámci skupiny - 1 ks
AZAzalea sp.azalkapřesadit - 1 ks


Orientační rozpočet navrhovaných úprav

  Ceny jsou uvedeny bez DPH. Kalkulace byla provedena na základě směrných cen stavebních prací ÚRS Praha v cenové úrovni 98/1 a cenových nabídek školkařského materiálu v cenové úrovni 98. Pro výsadbu je uvažováno s rostlinným materiálem normální tržní velikosti, pouze vysazované soliterní stromy jsou uvažovány jako odrostlejší.

!!! Uvedené ceny slouží pouze k ukázce v typovém projektu, nejedná se o ceník !!!

 1. Sadovnické úpravy bez ceny rostlinného materiálu:


 2. Obsah činnosti Měrná jednotka Kč/měr. jednotku Počet měrných jednotek Celkem (Kč)
  Sadovnické úpravy
  823-1-11210-1111
  kácení stromu nebo vzrostlého keře
  ks 141,- 4 564,-
  823-1-11220-1111
  odstranění pařezu
  ks 229,- 4 916,-
  823-1-18340-3131
  obdělání půdy rytím
  m2 15,- 170 2.550,-
  Celkem       4.030,-

 3. Cena rostlinného materiálu:


 4. Latinský název Český název Počet kusů Cena za 1 ks (Kč) Celkem (Kč)
  Stromy listnaté - oba Prunus sp. obvod kmene 12 - 14 cm (výška stromu 2,5 - 3,5 m)
  Laburnum watereri ,Vosii' štědřenec Watererův 1 2.800,- 2.800,-
  Prunus cerasifera ,Pissardi' slivoň myrobylán 1 2.100,- 2.100,-
  Prunus serrulata ,Kikushidare - zakura' třešeň sakura převislá 1 2.190,- 2.190,-
  Keře listnaté
  Acer palmatum, Atropurpureum' javor dlanitolistý červenolistý 1 450,- 450,-
  Berberis thunbergii ,Atropurpurea' dřišťál Thunbergův červenolistý 5 25,- 125,-
  Buxus sempervierens zimostráz obecný 20 23,- 460,-
  Keře jehličnaté
  Juniperus squamata ,Blue Carpet' jalovec šupinatý plazivý 11 38,- 418,-
  Pinus mugo borovice kleč 8 68,- 564,-
  Popínavé rostliny
  Hedera helix břečťan obecný 8 28,- 224,-
  Polygonum aubertii rdesno Aubertovo 1 25,- 25,-
  Celkem       9.356,-


Grafická část - návrhy

Perspektivní pohled na úpravu prostoru
sezení.
Perspektivní pohled na úpravu prostoru sezení.


Perspektivní pohled na novou úpravu
jižní části zahrady.
Perspektivní pohled na novou úpravu jižní části zahrady.

Grafická příloha

Náhled na návrh situace v M
1:100, kliknutím obrázek zvětšíte na maximální velikost 794x562
Projekt zahradních úprav - návrh situace v M 1:100


Návrh situace v M 1:100 v rozměru 570x404

Webmaster © DS&MJ 2004-2011 - Všechna práva vyhrazena