Publikovali jsme

Úprava teras a lodžií (FLÓRA na zahradě 03/2004)

V hlavní roli výhledy (DŮM a zahrada 06/2003)

Napsali o nás

Architekt dá zahradě duši (MF DNES 1998)

Úprava teras a lodžií

Pěstování rostlin v nádobách a na terasách bylo prastarým zvykem již starých Řeků a Římanů. Významu nabýval kult Adónisův, symbolizující cyklus přírody. Pozorování rostlin při jejich zrodu, péče o ně a následný zánik i nové probuzení přírody v jarním období, byly v antických dobách chápány jako obraz vlastního života člověka.

Zvyk pěstovat rostliny v nádobách a na terasách se dochoval i v naší současné kultuře. Jako zahrada může být upraven i ten nejmenší venkovní prostor. A tak jsou terasy, balkóny a lodžie v bytových domech nejdostupnějšími pozemky pro vytvoření zahradní úpravy. U vašeho bytu tak při odborném založení a vhodné následné péči může vzniknout přírodní prostor, který bude dobře sloužit pro relaxaci. Takto vzniklá malá zahrada může mít navíc i význam užitkový.

Úprava lodžie

Lodžie patří k většině panelových bytů. Záleží jen na majiteli, jestli ji chce používat jako skladiště pro nepotřebné věci, jak to bohužel mnohdy bývá, nebo si vybudovat příjemnou oázu. Podívejme se společně na jeden konkrétní případ úpravy lodžie v jednom z pražských domů.

Návrh vychází z potřeb konkrétních uživatelů lodžie a je postaven na třech základních nosných myšlenkách. První z nich je vegetační ozdobení a zarámování výhledu na Prahu – pomocí na zábradlí zavěšených a sezónně osázených samozavlažovacích truhlíků. Truhlíky stejného typu, osázené celoročně vegetujícími rostlinami, budou umístěny na parapetu oken obývacího pokoje.

Druhou myšlenkou je využití podélné dispozice – podélné pohledy jsou uzavřeny na jedné straně atypickou dřevěnou treláží upravenou lazurovým nátěrem v barvě teaku, a na druhé straně sedací sestavou teakového nábytku s průčelně umístěným zavěšeným truhlíkem.

Třetím kompozičním záměrem návrhu je celoroční využití navržených výsadeb. Všechny výsadby budou na terase umístěny po celý rok, pouze zavěšené truhlíky budou v sezóně osázeny kvetoucími rostlinami, které budou v zimním období nahrazeny výsadbou kvetoucích vřesovců (s případným dozdobením výsadeb chvojím).

Vysazovaným rostlinám je nutno v dostatečné míře a pravidelně dodávat dostatek vláhy. Představené úpravy jsou proto závislé na pravidelné zálivce uživatele terasy či lodžie. Další možností je instalace automatické kapkové závlahy, která může obstarat zálivku nezávisle na majiteli bytu.

Úprava terasy

Pokud k našemu bytu patří rozlehlejší terasa, lze si pochopitelně dovolit více než v případě úzkého balkonu.

Terasa, kterou představujeme, se nachází u bytu ve stupňovitě uspořádaném domě. Terasy jsou koncipovány tak, aby byly plně osluněny, pobytová hodnota terasy příslušející k bytu je tak velmi vysoká. Návrh předpokládá v přesně určených místech vyjmutí stávající dlažby položené volně na terčích, a její nahrazení oblázky – kačírkem s okrasnými valouny různé velikosti. Mělo by být užito jednoho druhu kamene jak pro oblázky, tak balvany. Kačírek bude položen na stávající vrstvy terasy, překryté nad vodotěsnou izolací podkladní geotextilií a vrstvou písku. Na takto upravené ploše budou rozmístěny terakotové nádoby s rostlinami celoročně vegetujícími i sezónními. Sezónní nádobové rostliny bude nutno v zimním období umísťovat na světlou chodbu domu nebo nově doplňovat na začátku vegetačního období. Na oknech budou rozmístěny truhlíky s červeně kvetoucími pelargoniemi a žlutými krásenkami „balkongoldy“ - pro vegetační období, a s vřesovci - Erica pro období zimní.

Nově vysazované rostliny obvodového koryta vytvoří spojité partie, lemující terasu po vnějším obvodě, v budoucnu se tak minimalizují nároky na údržbu. Ve výsadbách se uplatní nízké a pokryvné keře, skalničky a trvalky, i vyšší kultivary jehličnatých keřů, rostliny s výrazným květem v předjarním, jarním i podzimním období. Terasa bude po nově provedené úpravě celoročně zajímavou, důraz je kladen na změny barev zahradní úpravy terasy v jednotlivých ročních obdobích.

Článek na webu FLÓRA na zahradě zde.

V hlavní roli výhledy

Projekt obytného okolí domu musí vznikat vždy podle požadavků majitelů

Rodinná zahrada je obvykle místem, kde se prohlubují vztahy v rodině a upevňuje se tak její soudržnost. Je obytným prostředím rozšiřujícím prostor rodinného domu o novou dimenzi - život pod širým nebem, v krajině. Aby rodinná zahrada plnila všechny své funkce a zároveň splynula s domem a okolním krajinným prostředím v jeden harmonický celek, musí vždy být projektována individuálně. Jen tak může vzniknout svébytné dílo, rozvíjející motivy domu a zapojující jej do jeho okolí. Přírodní i technické danosti pozemku jsou přitom společně s představami rodiny na život v zahradě vstupními informacemi pro zahradního architekta.

Představovaný projekt vznikl na základě požadavků konkrétní rodiny, která si postavila nový dům v krásném, doposud obdivuhodně harmonickém prostředí Vyžlovky poblíž Jevan. Pozemek byl velmi pečlivě vybrán na okraji intravilánu, v těsné návaznosti na krajinu Jevanských lesů. Louky přiléhající k zahradě slouží jako pastviny koní. Takové prostředí si přímo žádalo využít krajinného obrazu v pohledu z obytných místností a terasy domu. Terasa navazuje na zahradní průčelí domu, odtud je i hlavní přístup na zahradu. Pohled do krajiny je základním kompozičním motivem návrhu úprav zahrady. Výsadby při jižní hranici zahrady jsou komponovány jako dva obrazy krajiny - okna do krajiny. První pohled je veden z obývacího pokoje domu, druhý z ložnice rodičů. Dělicím prvkem obou obrazů je hmota navrženého červenolistého javoru (Acer platanoides ,Crimson King´), který představuje společně s jehličnany umístěnými v rozích pozemku kompoziční rámec obou hlavních pohledů.

Návrh zároveň umožnil prolnutí dvou funkcí zahrady - okrasné a užitkové části. Pro část užitkovou je využit prostor zahrady za domem a část zahrady po obou stranách domu, kde budou vysazeny ovocné stromy. Za domem je navržena malá kuchyňská zahrádka. Okrasná část tvoří většinu plochy zahrady a je pojata jako ústřední zahradní prostor navazující na zahradní terasu domu. Centrem úpravy je okolí stávající studny, která bude opatřena cihelným obkladem shodným s cihlovými pásky na domě a dřevěným, truhlářsky zpracovaným poklopem z tvrdého dřeva. V okolí studny je navržena kruhová dlážděná plocha a soustředná dlážděná kružnice. Studna a její okolí dělí okrasnou zahradu na dvě části (toto členění okrasné části koresponduje s dvěma komponovanými krajinnými obrazy). Terasa bude mít dlažbu cihlové barvy ve dvou úrovních, spodní stupeň bude částečně osázený a částečně vyštěrkovaný. Dlažbou v cihelné barvě je dlážděn také vjezd před garáží a místo pro stání druhého auta. Boční druhé stání auta je provedeno ze zatravňovac

Trávníky v zahradě vytvářejí spojité prostory a jsou lemovány zapojenými výsadbami okrasných rostlin vedenými v ladných křivkách. Nároky na budoucí údržbu zahrady jsou tak minimalizovány. Ve výsadbách se uplatňují vyšší jehličnany a listnaté stromy, listnaté i jehličnaté keře, nízké a pokryvné keře a trvalky, rostliny s výrazným květem, habitem nebo barvou listu, navržené podle kompozičních zásad tvorby. Během roku se jednotlivé partie uvnitř zahrady budou střídat v květu, zahrada tak bude atraktivní po celou dobu vegetace. V zimním období se potom uplatní především stálezelené listnaté i jehličnaté dřeviny, tvořící rámec osadbového plánu, společně s kmeny a korunami ovocných stromů a tvarovanými živými ploty.

Článek na webu DŮM a zahrada zde.

Architekt dá zahradě duši

Vybráno z rozhovoru Jiřího Dvořáka s Ing. Matoušem Jebavým, MF DNES 22. srpna 1998, příloha Víkend, strana VII  


Majitelé menších zahrad si často s úpravou svých pozemků nevědí příliš rady. Pak si kladou otázku: co pro ně tedy může udělat zahradní architekt?

Zahradní architekt může podobu vaší zahrady ovlivnit zásadním způsobem. Zejména když chcete upravit pozemek v okolí domu, chaty nebo chalupy, je třeba vypracovat detailní návrh. Díky němu se můžete vyvarovat chyb, které byste v budoucnu jen těžko - anebo nákladně - odstraňovali.

Jakých například?

Architekt Vám rozmluví nevhodné umístění zahradních staveb, třeba zídek či altánů, anebo použití stavebních materiálů, kupříkladu dlažby, která se na vaši zahradu nehodí, i když v obchodě či u známých vypadá dobře. Odradí vás od výsadby takových stromů, keřů a rostlin, které by v podmínkách vaší zahrady jen živořily. Ale hlavně - dá vaší zahradě ducha, takže to nebude jen místo, kde se hromadí různé funkce, materiály a rostliny, ale umělecké dílo, které se s každým ročním obdobím proměňuje.

Kolik času musí uběhnout, než čerstvě dokončená zahrada doroste do podoby, kterou jste si představoval?

Zahrada se během svého vývoje neustále mění, takže žádná její konečná podoba vlastně neexistuje. Pokud jsou stavební úpravy i výsadba provedeny odborně a kvalitně, měla by zahrada působit přiznivě hned po dokončení prací. Úlohou architekta je i to, aby dokázal předvídat různé podoby zahrady během jejího budoucího vývoje. Dá se říci, že zahrada postupně nabývá na plnosti - a je-li dobře navržena, je stále jiná, a přitom pořád krásná.

Zabýváte se jen estetickou stránkou věci, nebo myslíte i na praktické, třeba i kuchyňské využití části pozemku?

Okrasná a užitková zahrada nejsou ve vzájemném rozporu. je možné nenásilně oddělit okrasnou a užitkovout část anebo se mohou i obě části prolínat - to je vhodné hlavně u chalup nebo u vesnických stavení. Kořeninová zahrádka u vesnického domu a jabloňový sad u ní jsou přece nádherným estetickým zážitkem pro ty, kdo tu žijí, i pro ty, kdo kolem jen procházejí.  


Webmaster © DS&MJ 2004-2011 - Všechna práva vyhrazena